For English click here.

Pravilnik o zasebnosti

Kako Adrifund uporablja informacije

V Adrifundu cenimo zaupnost. Adrifund zbira, hrani in analizira podatke, ki jih posredujejo uporabniki, izključno za namene opravljanja storitve. Adrifund informacij in podatkov, ki jih posredujejo uporabniki, ne posreduje tretjim osebam.

Adrifund zbira in hrani informacije, ko se registrirate kot uporabnik Adrifunda (“uporabnik”) in ko gledate ali komunicirate na straneh Adrifunda. Zbrane informacije med drugim vključujejo: ime, elektronski naslov, geslo, naslov IP, vrsto brskalnika, operacijski sistem, mobilni nosilec in vaš ISP ter prejema spletne naslove strani, iz katerih ste prišli na spletno stran Adrifunda ali na katere odhajate, ali strani, ki imajo vgrajeno tehnologijo platforme Adrifunda. Adrifund tudi zbira in hrani informacije, ko gledate in komunicirate s stranmi, značilnostmi in funkcionalnostjo Adrifunda.

Informacije, ki jih posredujete, uporabljamo, da:

Adrifund ima absolutno pravico in dovoljenje za uporabo vašega imena, glasu, slike in vaših veljavnih uporabniških informacij ter vaših zagotovil na platformi s pomočjo vseh medijev (vključno in brez omejitve z videom, tiskom, radijem), za namene oglaševanja, promocije, poročanja in razširjanja informacij o platformi.

Brez vašega soglasja ne prodajamo, oddajamo ali kako drugače posredujemo informacije, ki lahko razkrijejo vas osebno, razen če je to potrebno, da lahko izpolnimo vaša navodila (na primer za obdelavo plačilnih informacij).

Osebni podatki, ki jih posredujete, bodo varovani v skladu s standardi in tehnologijo panoge. Ker internet ni 100% varno okolje, Adrifund ne more zagotoviti ali jamčiti varnosti informacij, ki mu jih posredujete Adrifundu. Nobene garancije ni, da ni mogoče dostopati do informacij, jih kopirati, razkriti, spremeniti ali uničiti s kršenjem naših fizičnih, tehničnih ali upravljavskih zaščitnih varoval.

Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti vašega gesla in podatkov o računu ter za neprestan nadzor dostopa do vaše elektronske pošte.

Kako informacije uporabljajo drugi uporabniki

Ne pozabite, da vse zamisli, vsebino ter informacije, ki jih prek storitve objavite ali delite z drugimi registriranimi uporabniki, drugi uporabniki lahko vidijo in jih uporabijo in Adrifund ne more jamčiti, da drugi uporabniki ne bodo uporabili zamisli, vsebine ali informacij, ki jih delite v storitvi. Če imate torej priložnost, zamisel ali druge informacije, ki bi jih radi ohranili kot zaupne in ne želite, da bi jih drugi uporabili in/ali do katerih imajo pravice tretje osebe in bi z delitvijo te pravice kršili, jih ne objavljate nikjer na storitvi ali prek storitve. Adrifund ni odgovoren, če registrirani uporabniki zlorabijo ali odtujijo kakšno priložnost, zamisel, vsebino ali informacije, ki jih objavite na storitvi ali prek storitve. Če morate sporočiti take zaupne informacije ali informacije z lastninsko pravico drugemu registriranemu uporabniku, se s svojim pravnim svetovalcem najprej posvetujte o sklenitvi sporazuma o nerazkritju s takim registriranim uporabnikom.

__________________________________________________________________________________________

Privacy Policy

Use of information by Adrifund

We at Adrifund love confidentiality. Adrifund collects, stores, and analyzes data submitted by users for the sole purpose of offering its services. Adrifund does not share data and information submitted by users with third parties.

Adrifund collects and stores information when you register to become an Adrifund user (“User”) and when you view and interact on Adrifund pages. Collected information include inter alia: name, e-mail address, password, IP address, browser type, operating system, mobile carrier, and your ISP, and receive the URLs of sites from which you arrive to or to which you leave the Adrifund website, or sites that have embedded Adrifund platform technology. Adrifund also collects and stores information when you view and interact with Adrifund pages, features, and functionality.

We use the information you provide to:

Adrifund has the absolute right and permission to use your name, voice, image, and your applicable User information, as well as representations made by you on the Platform with the help of any any media (including, without limitation, video, print, radio), for the purposes of advertising, promoting, reporting and disseminating information about the Platform.

We do not sell, rent, or otherwise provide personally identifiable information to third parties without your consent except where it is necessary to carry out your instructions (to process your payment information, for example.

Personal information you provide will be secured in accordance with industry standards and technology. Since the internet is not a 100% secure environment, Adrifund cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to Adrifund. There is no guarantee that information may not be accessed, copied, disclosed, altered, or destroyed by breach of any of our physical, technical, or managerial safeguards.

You are responsible for maintaining the secrecy of your unique password and account information, and for controlling access to your email communications at all times.

Use of information by other users

Please note that any ideas, content, and information you post or share with other registered users through the services may be seen and used by other registered users, and Adrifund cannot guarantee that other registered users will not use those ideas, content, or information that you share on the services. Therefore, if you have an opportunity, idea, or other information that you would like to keep confidential, do not want others to use, and/or that is subject to third-party rights that may be infringed by your sharing it, do not post it anywhere on or through the services. Adrifund is not responsible for any registered users’ misuse or misappropriation of any opportunity, idea, content, or information you post on or through the services. If you need to communicate any such confidential or proprietary information to another registered user, you should first discuss with your legal counsel about entering into a non-disclosure agreement with such registered user.

Adrifund, spletna platforma za množično financiranje, d.o.o. © 2018

By continuing to use this website you agree to the use of cookies.