POGOJI UPORABE – ADRIFUND, 1. 2. 2019

For English click here.

1.- Pogoji uporabe

1.1.- Prosimo, da pred uporabo storitev, ki jih nudi Adrifund d.o.o. (‘Adrifund’ ali "družba"). natančno preberete te pogoje uporabe ("Pogodbo" ali "Pogoje uporabe"). Ta pogodba določa pravno zavezujoče pogoje za uporabo spletne strani www.adrifund.com ("spletna stran") in storitev, ki so last družbe in jih družba opravlja (skupaj s "spletno stranjo", "storitev"). Z uporabo storitev na kakršen koli način, vključno, vendar ne omejeno na obisk ali pregledovanje spletne strani, potrjujete, da ste prebrali in razumeli to pogodbo in da se strinjate, da je za vas zavezujoča. Če se ne strinjate s Pogoji uporabe, ne uporabljajte in ne dostopajte (ali nadaljujte z uporabo ali dostopanjem) do spletne strani ali storitve.

1.2.- Storitev se opravi, če ste sprejeli vse pogoje iz teh pogojev uporabe, vključno s Pravilnikom o zasebnosti, ki je dostopen na: Pravilnik o zasebnosti

1.3.- Družba si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni ali nadomesti te pogoje uporabe tako, da posodobljene pogoje objavi na svoji spletni strani. Datum zadnje spremembe Pogodbe bo naveden na vrhu te strani. Sami ste odgovorni za preverjanje sprememb Pogojev uporabe. Če po objavi sprememb Pogojev uporabe še naprej uporabljate storitev, to pomeni, da ste sprejeli spremembe.

2.-. Uporabniki

2.1.- Uporabniki ("uporabniki") so vsi obiskovalci spletne strani www.adrifund.com, ne glede na to, ali so se registrirali ali ne.

2.2.- Storitev je na voljo samo posameznikom, ki so starejši od 18 (osemnajst) let in so v vaši sodni pristojnosti polnoletni. Osebam, mlajšim od 18 (osemnajst) let ali nepolnoletnim osebam, uporaba spletne strani ni dovoljena in pomeni kršitev Pogojev uporabe. Z uporabo storitve ali spletne strani jamčite in zagotavljate, da ste posameznik, ki je starejši od 18 (osemnajst) let in ste v vaši sodni pristojnosti polnoletni in lahko sklenete zavezujočo pogodbo.

2.3.- Podjetja in pravne osebe mora zastopati oseba, starejša od osemnajst (18) let, ki zastopa dejavnosti na spletni strani.

2.4.- Družba ni zavezana sprejeti nobenega posameznika kot uporabnika in po lastni presoji lahko zavrne opravljanje storitev kateri koli fizični osebi ali pravni osebi in kadarkoli lahko spremeni svoja merila za izpolnjevanje pogojev. Ta določba ni veljavna, če je prepovedana z zakonom in zato se v takih sodnih pristojnostih pravica do dostopa do storitve prekliče.

3.- Registracija

3.1.- Vsebino spletne strani lahko gledate brez registracije, če pa želite uporabljati nekatere vidike storitve, se morate registrirati pri družbi in izbrati ime za vpis ("ime za vpis") in geslo. Družba lahko od vas zahteva dodatne podatke, ki bodo v prihodnje v pomoč pri potrjevanju vaše identitete pri prijavi ("edinstvene oznake"). Pri registraciji zagotovite točne, popolne in ažurirane podatke. Če tega ne storite, to pomeni kršitev Pogojev uporabe, kar lahko pomeni, da bo vaš račun takoj ukinjen.

3.2.- Kot ime za vpis ne smete uporabljati nobenega imena ali izraza, ki je (i) ime druge osebe z namenom, da bi se predstavljali za to osebo; (ii) do katerega ima pravico druga oseba in od nje niste pridobili dovoljenja; ali (iii) žaljivega, vulgarnega ali opolzkega imena. Družba si pridržuje pravico, da po svoji presoji zavrne registracijo ali prekliče ime za vpis. Poleg tega si družba pridržuje pravico, da kadarkoli in zaradi kateregakoli razloga izbriše ali spremeni vaše ime za vpis, geslo ali edinstveno oznako.

3.3.- Vi sami ste izključno odgovorni za vse dejavnosti, ki se pojavijo na vašem računu in za ohranjanje zaupnosti vašega gesla za spletno stran. Nikoli ne smete uporabljati drugega uporabniškega računa brez izrecnega dovoljenja uporabnika. V primeru nedovoljene uporabe vašega računa ali če izveste za kršitev varnosti v zvezi z računom, morate takoj obvestiti družbo.

4.- Storitev

4.1.- Adrifund je družabno omrežje, v katerem avtorji projektov ("avtorji") vodijo kampanje za financiranje ustvarjalnih projektov tako, da nudijo nagrade za zbiranje denarja od podpornikov ("podporniki"). Kot avtor na spletni strani začnete s kampanjo za zbiranje denarja in tako javnosti omogočite, da z vami naveže stik. Če kot podpornik podprete kampanjo za zbiranje denarja na spletni strani, sprejmete ponudbo in sklene se pogodba med podpornikom in avtorjem. Denarni prispevki podpornikov avtorjevim projektom potekajo v okviru poslovnih pogojev plačilnega partnerja Lemon Way (''plačilni partner''). Uporabniki, ki začnejo postopek prispevanja projektu in avtorji soglašajo, da s sprejetjem splošnih pogojev vstopajo v tristransko razmerje med plačilnim partnerjem Lemon Way in Adrifundom.

4.2.- Na trenutni spletni strani lahko pregledujete, spremljate in podpirate projekte prek donacij/prispevkov in jamstev. Spletna stran zagotavlja okvir za vzpostavljanje in javno objavo projektov in s tem zbiranje podpore za take projekte. Spletna stran vsebuje tudi sistem mejnikov družbe ("sistem mejnikov"), v katerem avtorji lahko določijo mejnike v svojih projektih in pozneje, ko se razvije izvajanje projekta, obveščajo podpornike in uporabnike, ki jim sledijo ali so kako drugače vključeni v projekt, o doseženih mejnikih in napredovanju naložbe.

4.3.- Avtorji določijo, kakšen znesek menijo, da bi rabili za uspešno izvedbo projekta (‘cilj financiranja"), podporniki pa lahko projekt podprejo z doniranjem/prispevanjem v obdobju financiranja (‘obdobje financiranja’).

4.4.- Vse donacije/prispevki za podporo projekta se zbirajo v plačilnem sistemu plačilnih partnerjev. Nobene donacije/prispevki se ne zbirajo ali polagajo na račun družbe. Če je cilj financiranja, ki ga je določil avtor projekta, dosežen pred iztekom obdobja financiranja, plačilni partner za avtorja sprosti sredstva, ki so bila zbrana in zaračunana. Če pa pričakovanja glede financiranja niso dosežena in v obdobju financiranja cilj financiranja ni bil dosežen, se zbrane/zaračunane donacije/prispevki podporniku vrnejo in se ne nakažejo avtorju.

4.5.- Donacije/prispevki so v obdobju financiranja nepovratne. Donacija/prispevek se po izteku obdobja financiranja vrne prvotnemu podporniku, če cilj financiranja projekta ni bil dosežen.

4.6 – Avtorji projekta morajo izpolniti vse nagrade svojih uspešnih kampanj za zbiranje denarja. Adrifund ni odgovoren za izpolnjevanje nagrad.

5.- Smernice skupnosti

5.1.- Pogoj uporabe je, da obljubite, da storitve ne boste uporabljali za noben namen, ki je prepovedan s Pogoji uporabe ali z zakonom. Storitev se opravlja samo za osebno, nekomercialno uporabo (razen kot določajo tukaj navedeni pogoji v oddelku Pogojev uporabe z naslovom "Trgovina"). Odgovorni ste za vse svoje dejavnosti v zvezi s storitvijo. Ne smete in nobeni tretji osebi ne smete dovoliti, da z uporabo vašega računa deluje ali posreduje vsebino, ki: a. krši katerikoli patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, avtorske pravice, pravico do obveščanja javnosti ali drugo pravico katerekoli fizične ali pravne osebe ali krši katerikoli zakon ali pogodbo; b. za katero veste, da je napačna, netočna ali zavajajoča; c. je nezakonita, grozeča, zmotna, goljufiva, zvita, opolzka, nestrokovna ali predstavlja zlorabo, nadlegovanje, opravljanje, obrekovanje ali poseg v zasebnost drugih; d. predstavlja neželeno ali nedovoljeno oglaševanje ali promocijsko gradivo ali neželeno pošto ali verižna pisma; e. vsebuje računalniške viruse ali druge računalniške kode, datoteke ali programe, katerih namen je motiti, poškodovati, omejiti ali posegati v pravilno delovanje programske, strojne ali telekomunikacijske opreme ali poškodovati ali pridobiti nedovoljen dostop do kakršnega koli sistema, podatkov, gesla ali drugih informacij družbe ali tretje osebe; f. predstavlja kršitev pravne dolžnosti do tretje osebe kot je pogodbena obveznost ali obveznost zaupnosti; ali g. predstavljanje za drugo fizično ali pravno osebo, vključno z zaposlenimi ali zastopniki družbe.

5.2. – Niti posredno niti neposredno ne smete: (i) dešifrirati, razkrojiti, razstaviti, izvajati obratni inženiring ali kako drugače poskušati izpeljati kakšno izvorno kodo ali temeljne zamisli ali algoritme delov storitve, razen do mere, do katere veljavni zakoni izrecno prepovedujejo tako omejitev; (ii) spreminjati, prevajati ali kako drugače ustvarjati izpeljana dela delov storitve; ali (iii) kopirati, dati v najem ali zakup, razširjati ali kako drugače prenašati pravice, ki jih dobite v skladu s to pogodbo. Spoštovati morate vse lokalne, državne, nacionalne in mednarodne zakone in druge predpise.

6.-. Trgovina

6.1.- S podpiranje in ustvarjanjem kampanje za zbiranje denarja na Adrifund-u se strinjate, da boste ravnali v skladu z naslednjimi pogoji: a. Podporniki soglašajo, da bodo zagotovili svoje plačilne podatke, ko donirajo/prispevajo za kampanjo. b. Podporniki soglašajo, da družba in njen plačilni partner obremenita njihovo kreditno kartico ali drug način plačila za zneske celotne donacije/prispevka takoj, ko je donacija/prispevek izveden-a. c. Podporniki se strinjajo, da bodo imeli ob doniranju/prispevanju dovolj sredstev ali dobroimetja, da bo donacija/prispevek lahko izveden-a. d. Podporniki se strinjajo, da je plačilo, ki ga donirajo/prispevajo za projekt, v obdobju financiranja projekta (v času trajanja spletne kampanje projekta) nepovratno. e. Podporniki se strinjajo, da se plačilo, ki ga donirajo/prispevajo za projekt, povrne samo v primeru, če projekt do izteka obdobja financiranja ni dosegel cilja financiranja. f. Avtorji se strinjajo, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da izpolnijo vsako nagrado do datuma predvidene dobave. g. Datum predvidene dobave, naveden na vsaki nagradi, ni obljuba izpolnitve do tega datuma, ampak samo ocena, do kdaj avtor upa, da jo bo lahko izpolnil. h. Adrifund ne jamči ali zagotavlja, da: (i) bodo nagrade dobavljene; (ii) da bodo nagrade zadovoljive. Podpornik je odgovoren, da pred doniranjem/prispevanjem ravna kot dober gospodar. i. Avtorji ne bodo ponujali projektov, ki niso njihovi ali če nimajo pravice, da jih nudijo, npr. ne morete delovati kot zastopnik v imenu tretje osebe. j. Adrifund za vse projekte posreduje avtorju ime podpornika, njegov elektronski naslov (poštni naslov ni obvezen) in znesek donacije/prispevka. Pri uspešnih projektih družba avtorju posreduje tudi čas donacije/prispevka podpornika in navede način plačila. k. Pri nekaterih nagradah avtor potrebuje več informacij od podpornika, kot je na primer poštni naslov ali velikost majice, da lahko pošlje nagrado. Avtor take podatke zahteva neposredno od podpornika v času po tem, ko je bila kampanja zbiranja denarja uspešna. Podporniki soglašajo, da bodo zato, da bodo dobili nagrado, avtorju v razumnem roku posredovali zahtevane podatke. l. Adrifund si pridržuje pravico, da kadar koli ali zaradi katerega koli razloga prekliče donacijo/prispevek. m. Družba si pridržuje pravico, da kadar koli ali zaradi katerega koli razloga zavrne, prekliče, prekine, odstrani ali odloži kampanjo. Adrifund ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh dejanj. Družba si pridržuje pravico, da ne komentira razlogov za katero od teh dejanj. n. Avtorji ne smejo izvajati nobenih dejanj na podlagi objave projekta na spletni strani ali če imajo obljubljen denar, preden lahko tak denar dvignejo in ga porabijo. Med uspešno kampanjo zbiranja denarja in dostopom do denarja lahko pride do zamud. o. Avtorji soglašajo, da ne bodo zlorabili nobenih osebnih podatkov uporabnikov. Zloraba je opredeljena kot uporaba osebnih podatkov za druge namene, razen za namene, ki so izrecno navedeni v avtorjevem projektu, ali ki niso povezani z izpolnitvijo dobave izdelka ali storitve, ki je izrecno navedena v avtorjevem projektu.

6.2.- Adrifund ni odgovoren za nobeno škodo ali izgubo, ki bi nastala v zvezi z nagradami ali drugo uporabo storitve.

6.3.- Adrifund ni zavezan. da se vključi v spore med uporabniki ali spore med uporabniki in tretjimi osebami, do katerih pride v zvezi z uporabo storitve. To vključuje, vendar ni omejeno na dostavo blaga ali storitev ali druge pogoje, izjave ali jamstva, povezane s kampanjami na spletni strani. Adrifund ne nadzira izvajanja ali točnosti projektov.

6.4.- Družba ne overja pošiljk uporabnikov.

6.5.- Adrifund in njegovi uradniki, zaposleni, zastopniki in nasledniki pravic nimajo nobene odgovornosti glede zahtevkov, škode ali kakršnih koli znanih ali neznanih zahtev, ki so lahko domnevane ali nedomnevane, razkrite ali nerazkrite, ki izhajajo iz takih sporov in storitve ali so z njimi povezane.

7.- Pristojbine in davki

7.1.- Registracija in vzdrževanje računa sta za uporabnika brezplačna.

7.2.- Adrifund zaračuna avtorju pristojbino v višini šestih odstotkov (6 %) + DDV od celotnega zneska zbranega denarja samo za uspešno financirane projekte (‘pristojbina za uspeh’).

7.3.- Adrifund zaračuna avtorju pristojbino za povračilo stroškov plačilnega sistema v višini 2,5 % + DDV od celotnega zneska zbranega denarja in 0.25 EUR z DDV na transakcijo (na posamezni prispevek). To se zaračuna tako za uspešno financirane projekte (projekt, ki zbere najmanj ciljni znesek), kot tudi za neuspešno financirane projekte (projekt, ki ne zbere ciljnega zneska).

7.4.- S sprejetjem teh pogojev sprejemate tudi pogoje našega plačilnega partnerja Mango Pay in s tem postanete tudi uporabnik njegovih storitev. Splošni pogoji plačilnega partnerja Mango Pay, ki jih sprejemate, so dostopni na povezavi: Mango Pay Terms and Conditions. Adrifund ne nastopa, kot zastopnik plačilnega partnerja, temveč le kot uporabnik njegovih storitev.

7.5.- Adrifund ni odgovoren za delovanje svojega plačilnega partnerja.

7.6.- Prispevki za projekte se obdelujejo v sistemu našega plačilnega partnerja preko e-denarnic, s katerimi upravlja plačilni partner po navodilih družbe.

7.7.- Adrifund bo od zbranega zneska odštel pristojbine pred nakazilom prihodkov projekta in avtorju projekta izdal račun v najkrajšem možnem času po zaključku spletne kampanje. Za projekte, ki ne dosežejo cilja financiranja, bo Adrifund avtorju izdal račun samo za plačilo pristojbine za povračilo stroškov plačilnega sistema, ki ga bo avtor v navedenem roku poravnal.

7.8. – Avtor uspešnega projekta bo zbrani znesek, zmanjšan za pristojbine, prejel v najkrajšem možnem času. Prihodke uspešnega projekta, zmanjšane za pristojbine, nakaže plačilni partner na transakcijski račun avtorja projekta.

7.9.- Avtorji so odgovorni za pravilno poročanje in pravočasno plačilo vseh davkov za prejete donacije/prispevke. Adrifund ni odgovoren za vedenje uporabnika glede plačila davkov.

8.- Zunanje spletne strani

8.1.- Storitev lahko omogoča, da se povežete z drugimi spletnimi stranmi ali viri na internetu, in druge spletne strani ali viri lahko vsebujejo povezave na to spletno stran. Na spletne strani tretjih oseb dostopate na svojo odgovornost. Take druge spletne strani niso pod nadzorom družbe in potrjujete, da družba ni odgovorna za vsebino, delovanje, točnost, zakonitost, ustreznost ali kakršen koli drug vidik teh spletnih strani ali virov.

8.2.- Vključitev povezave na to spletno stran na drugi spletni strani ne pomeni, da je družba tako spletno stran potrdila ali da je z njo povezana. Poleg tega potrjujete in soglašate, da Adrifund ni odgovoren za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe vsebine, blaga ali storitev, ki so na voljo prek spletne strani ali vira tretje osebe.

9.- Vsebina in licenca

9.1.- Storitve vsebujejo gradivo, kot so programska oprema, besedilo, grafika, slike, zvočni posnetki, avdiovizualna dela, in drugo gradivo, ki ga zagotovi Adrifund ali se zagotovi v njegovem imenu (v nadaljevanju skupaj "vsebina").

9.2.- Strinjate se, da storitev vsebuje vsebino, ki jo zagotovijo družba in njeni partnerji in uporabniki ter da je vsebina lahko zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, patenti, poslovno skrivnostjo ali z drugimi pravicami in zakoni. Spoštovati in vzdrževati morate vse avtorske pravice in druga pravna obvestila, informacije in omejitve, navedene v vsebini, do katere dostopate prek storitve.

9.3.- Družba daje vsakemu uporabniku storitve globalno, neizključno, neprenosljivo licenco za uporabo in reprodukcijo vsebine, ki pa je ni mogoče podeliti naprej in je namenjena izključno za osebno in nekomercialno uporabo. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe ali imetnika avtorskih pravic je prepovedana uporaba, reprodukcija, spreminjanje, razširjanje ali shranjevanje vsebine za kakršno koli uporabo razen za osebno in nekomercialno uporabo. Nobenega dela vsebine ne smete prodati, licencirati, dati v najem ali ga kako drugače uporabljati ali izkoriščati za komercialno uporabo ali na kakršen koli način, ki krši pravice tretje osebe.

10.- Intelektualna lastnina

10.1.- S prispevanjem, dodajanjem, ustvarjanjem, nalaganjem, posredovanjem, razširjanjem ali omogočanjem razširjanja, zbiranja, objavljanja ali kakšnega drugega načina dostopa do vsebine ("pošiljanje") ("pošiljke uporabnikov") na spletni strani ali prek storitve, soglašate z naslednjimi pogoji: a. Družba nima lastninske pravice na tem, kar uporabniki pošljejo. Vendar pa družba rabi naslednje dovoljenje, da lahko opravi in trži storitev v vašem imenu, v imenu drugih uporabnikov in v svojem imenu. Družbi dajete globalno, neizključno, stalno, nepreklicno, prenosljivo licenco (in omogoča drugim, da delujejo v imenu družbe), ki jo je mogoče podeliti naprej in je brez tantiem, da (i) uporablja, ureja, spreminja, pripravi izpeljana dela, reproducira, gosti, prikazuje, pretaka, posreduje, predvaja, prekodira, kopira, prikazuje, trži, prodaja, razširja ali kako drugače izkorišča vaše pošiljke in vaše blagovne znamke, storitvene znamke, slogane, logotipe in podobne lastniške pravice (skupaj "blagovne znamke") v zvezi s (a) storitvijo, (b) podjetji družbe (in podjetji naslednikov in upravičencev), (c) promocijo, trženjem in razdeljevanjem spletne strani ali delov spletne strani (in dela, ki so iz tega izpeljana) ali storitev v vseh medijskih oblikah in prek vseh medijskih kanalov (vključno in brez omejitev, spletne strani tretjih oseb); (ii) ukrepa kot je potrebno, da opravi in trži storitev; (iii) omogoči svojim uporabnikom pretakanje, posredovanje, predvajanje, prenašanje, prikazovanje, razširjanje, zbiranje in drugo uporabo pošiljk uporabnikov in blagovnih znamk v zvezi s storitvijo; in (iv) uporabi in objavi in dovoli drugim, da uporabijo in objavijo pošiljke uporabnikov, blagovne znamke, imena, podobnosti ter osebna in biografska gradiva za vas in za člane vaše skupine, v zvezi z izvajanjem ali trženjem storitve. Zgoraj navedena dodelitev licence družbi ne vpliva na vaše druge lastninske ali licenčne pravice v vaši pošiljki, vključno s pravico podeliti dodatne licence za vaše pošiljke. b. Pošiljko objavljate vi in javno je lahko navedeno vaše ime ali vpisno ime uporabnika v zvezi z vašo pošiljko. c. Vsakemu uporabniku dajete neizključno pravico, da preko storitve dostopa do vaše pošiljke in da uporablja, ureja, spreminja, reproducira, razširja, pripravlja izvedena dela, prikazuje in izvaja tako pošiljko samo za osebno nekomercialno uporabo. d. Poleg tega se strinjate, da vaša pošiljka ne bo vsebovala gradiva, za katero ima avtorske pravice tretja oseba, ali gradiva, za katerega veljajo druge lastniške pravice tretje osebe, razen če imate dovoljenje lastnika gradiva ali ste kako drugače zakonsko upravičeni do objave gradiva in da lahko dodelite Adrifundu vse licenčne pravice, ki se podeljujejo na podlagi te pogodbe. e. Vse tantieme in druge zneske, ki jih dolgujete drugi fizični ali pravni osebi na podlagi vaše pošiljke storitvi ali objavo ali gostovanje vaše pošiljke s strani družbe plačate tako, kot je predvideno s temi pogoji uporabe. f. Uporaba ali drugo izkoriščanje pošiljke s strani družbe ali uporabnikov v skladu s to pogodbo ne krši pravic nobene tretje osebe, vključno in ne omejeno na pravice do zasebnosti, pravice do objave, avtorske pravice, pogodbene pravice ali druge pravice intelektualne lastnine ali lastninske pravice. g. Družba ima pravico, da izbriše, uredi, spremeni, preoblikuje, naredi povzetek ali prevede katero koli vašo pošiljko. h. Za vse informacije, ki so objavljene javno ali zasebno poslane preko spletne strani je izključno odgovorna oseba, od katere prihaja vsebina. Adrifund ne ureja vsebine komunikacije med uporabniki ali komunikacije uporabnikov s storitvami in ni odgovoren za kakovost, varnost, moralo, zakonitost, resničnost ali točnost vsebine uporabnikov. i. Družba ni odgovorna za napake v vsebini ali če v vsebini kaj manjka. j. Družba ne more jamčiti za identiteto uporabnikov, s katerimi lahko komunicirate med uporabo storitve. Adrifund ne poskuša potrjevati in ne potrjuje dozdevne identitete uporabnikov. Sami ste izključno odgovorni za določanje identitete in primernosti uporabnikov, s katerimi lahko prek storitve navežete stike. k. Do vse vsebine, do katere dostopate prek storitve, dostopate na svojo odgovornost in sami ste odgovorni za morebitno škodo ali izgubo, ki bi nastala.

10.2.- Politika družbe je, da v ustreznih okoliščinah ukine račune uporabnikov, ki večkrat kršijo pravice intelektualne lastnine drugih. Adrifund lahko uporabniški račun ukine tudi, če do kršitve pride samo enkrat.

11.- Ukinitev

11.1.- Družba vam lahko ukine dostop do storitve brez vzroka ali obvestila, kar lahko povzroči zajetje in uničenje vseh informacij, povezanih z vašim računom. Če želite svoj račun ukiniti, to lahko naredite s slednjem navodilom na spletni strani.

11.2.- Morebitne dajatve, plačane družbi, se ne vračajo.

11.3.- Vse določbe Pogojev uporabe, ki po svoji naravi veljajo še po ukinitvi, veljajo tudi po ukinitvi, vključno, brez omejitve, z določbami o lastništvu, odklonitvijo garancije, nadomestilom za škodo in omejitvami odgovornosti.

12.- Odklonitev garancije

12.1.- Družba z vami nima posebnega odnosa ali fiduciarne obveznosti do vas. Potrjujete, da družba ni dolžna narediti ničesar glede naslednjega: kateri uporabniki dobijo dostop do spletne strani; do katere vsebine uporabniki dostopajo prek spletne strani; kakšen učinek ima vsebina na uporabnike; kako uporabniki razlagajo ali uporabljajo vsebino; kako uporabniki lahko ukrepajo zato, ker so bili izpostavljeni vsebini. Družba ne more jamčiti za pristnost podatkov ali informacij, ki jih uporabniki posredujejo o sebi ali o svojih kampanjah in projektih. Družba nima nobene odgovornosti, če ste ali niste pridobili vsebino prek spletne strani. Spletna stran lahko vsebuje informacije, ki se nekaterim zdijo žaljive ali neprimerne, ali pa vas usmeri na spletne strani, ki vsebujejo take informacije. Družba ne daje nobenih zagotovil glede vsebine na spletni strani in družba ni odgovorna za točnost, spoštovanje avtorskih pravic, zakonitost ali primernost gradiva v storitvi.

12.2.- Družba ne jamči, da bo kakšna vsebina na voljo prek storitve. Družba ni odgovorna za spremljanje storitve ali vsebine. Družba si pridržuje pravico, da kadar koli zaradi katerega koli razloga in brez obvestila: (i) prekliče, zavrne, prekine, odstrani ali začasno prekine kampanjo ali projekt; (ii) odstrani, uredi ali spremeni vsebino, vključno in ne omejeno na pošiljko uporabnika; in (iii) odstrani ali blokira uporabnika ali pošiljko uporabnika. Adrifund si pridržuje pravico, da ne komentira razlogov za katero od teh dejanj.

12.3.- Storitev se opravlja “taka kot je” in “kot je na voljo” in ne vsebuje nobene vrste izrecne ali nakazane garancije, vključno vendar ne omejeno na nakazano garancijo lastninske pravice, nekršenje, možnosti prodajanja in ustreznosti za določen namen, ter garancije, nakazane z načinom delovanja ali uporabe trgovine, ki se vse izrecno odklanjajo. Družba, njeni direktorji, zaposleni, zastopniki, dobavitelji, partnerji in ponudniki vsebine ne jamčijo, da: (a) bo storitev varna ali na voljo ob določenem času ali na določenem kraju; (b) da bodo okvare ali napake popravljene; (c) je vsebina ali programska oprema, ki je na voljo na ali prek storitve brez virusov in drugih škodljivih sestavnih delov; ali (d) bodo rezultati uporabe storitve izpolnili vaše zahteve. Storitev uporabljate izključno na svojo odgovornost. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev glede dolžine nakazane garancije, zato zgoraj navedene omejitve za vas morebiti ne veljajo.

12.4.- Spletna stran lahko vsebuje tehnične netočnosti ali tiskovne napake ali opustitve. Adrifund ni odgovoren za take tiskovne ali tehnične napake ali napake v cenah, navedene na spletni strani. Spletna stran lahko vsebuje informacije o priložnosti, ki niso na voljo v vseh krajih. Navedba priložnosti na spletni strani ne pomeni, da taka priložnost je ali bo na voljo, ko jo boste želeli izkoristiti. Adrifund si pridržuje pravico, da kadar koli brez obvestila spremeni, popravi ali izboljša spletno stran.

12.5.- Adrifund nima dovoljenja za finančno svetovanje ali naložbene storitve in takih storitev ne opravlja. Adrifund ni odgovoren za vedenje uporabnikov ali vsebino glede finančnih nasvetov ali naložb na spletni strani ali izven spletne strani. Naložbenih priložnosti na spletni strani ni preveril noben finančni nadzorni organ v Sloveniji in sami ste odgovorni, da pred podporo projektu opravite skrben pregled.

12.6.- Družba ne jamči zaupnosti ali zasebnosti komunikacije ali informacij, poslanih na spletno stran ali na drugo spletno stran, ki ima povezavo na spletno stran podjetja. Podjetje ni odgovorno za zasebnost elektronskih naslovov, registracije in identifikacijske podatke, prostor na disku, komunikacije, zaupnih informacij ali poslovnih skrivnosti, ali za drugo vsebino, shranjeno na opremi družbe, poslano prek omrežij, do katerih spletna stran dostopa ali so kako drugače povezani z uporabo storitve.

13.- Odškodnina

13.1.- Družbi, njenim pridruženim družbam in zaposlenim v pridruženih družbah, pogodbenikom, direktorjem in zastopnikom povrnete morebitno škodo in jih odvežete vseh odgovornosti v zvezi z zahtevki in stroški, vključno s stroški odvetnikov in drugimi stroški postopkov, ki nastanejo zaradi vaše uporabe ali zlorabe ali dostopa do storitve ali vsebine ali so s tem povezane, ali pa nastanejo kako drugače zaradi vaše pošiljke, kršitve Pogojev uporabe ali če vi ali tretja oseba, ki uporablja vaš račun, kršite pravice intelektualne lastnine ali druge pravice druge fizične ali pravne osebe. Družba si pridržuje pravico, da prevzame izključno obrambo in nadzor nad vsako zadevo, za katero bi sicer vi morali plačati odškodnino, in v tem primeru boste družbi pomagali in z njo sodelovali pri uveljavljanju vseh razpoložljivih obramb.

14. - Omejitev odgovornosti

14.1.- Adrifund, njegovi direktorji, zaposleni, zastopniki, partnerji, dobavitelji ali tisti, ki posredujejo vsebino, v nobenem primeru niso odgovorni po pogodbeni, odškodninski, objektivni odgovornosti za malomarnost ali po drugi pravni ali pravični teoriji v zvezi s storitvijo (i) za izgubo dobička, izgubo podatkov, stroške nakupa nadomestnega blaga ali storitev, ali za posebno, posredno, naključno, kazensko ali posledično odškodnino kakršne koli vrste, nadomestno blago ali storitve (ne glede na to, kako nastanejo), (ii) za hrošče, viruse, trojanske konje ali podobno (ne glede na vir nastanka), in (iii) za nobeno neposredno škodo.

14.2.- Adrifund ni odgovoren za nobeno neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki jo povzroči kateri koli uporabnik v zvezi s spletno stranjo ali z uporabo spletne strani, ali nezmožnostjo uporabe spletne strani ali spletnih strani, ki so povezane s spletno stranjo ali do gradiv, ki so objavljena na spletni strani, vključno in brez omejitve: a. izgubo dohodka ali prihodka; b. izgubo posla; c. izgubo dobička ali pogodb; d. izgubo pričakovanih prihrankov; e. izgubo podatkov; f. izgubo dobrega imena; g. izgubo časa zaradi upravljanja ali dela v pisarni; ali h. za druge izgube ali škode kakršne koli vrste, ne glede na to, kako nastane in če nastane zaradi odškodnine (vključno z malomarnostjo), kršitvijo pogodbe ali kako drugače, tudi če je predvidljiva.

15.- Mednarodno

15.1.- Prepovedano je dostopanje do storitve iz ozemelj, kjer je vsebina nezakonita. Če do storitve dostopate iz drugih lokacij, je to na vašo pobudo in odgovorni ste, da ravnate v skladu z lokalnimi zakoni.

16.- Elektronsko pošiljanje, politika obvestil in vaš pristanek

16.1.- Z uporabo storitve soglašate, da boste od Adrifunda elektronsko prejemali vsa sporočila, vključno z obvestili, sporazumi, razkritji, ki jih zahteva zakon ali vse druge informacije v zvezi s storitvami (skupaj "pogodbena obvestila").

16.2.- Adrifund lahko pogodbena obvestila zagotovi z objavo na spletni strani. Če želite odstopiti od svojega soglasja, da prejemate elektronska pogodbena obvestila, morate prenehati uporabljati storitev.

17.-Pristojno pravo

17.1.- Ti pogoji uporabe (in vsa nadaljnja pravila, politike ali smernice, ki se vključijo s sklicevanjem) se urejajo in razlagajo v skladu s slovenskim pravom brez poseganja v načela kolizije zakonov.

17.2.- Strinjate se, da se družba in njene storitve štejejo za pasivno spletno stran, ki ne povzroča osebne sodne pristojnosti za Adrifund ali njegove matične družbe, podružnice, pridružene družbe, naslednike, upravičence, zaposlene, zastopnike, direktorje, uradnike ali delničarje, bodisi določene ali na splošno, samo v slovenski sodni pristojnosti.

17.3.- Soglašate, da se tožbe po zakonu ali glede kapitala, ki nastanejo zaradi ali v zvezi s temi pogoji ali zaradi vaše uporabe ali neuporabe storitve, lahko vložijo samo na sodiščih v Sloveniji in strinjate se z osebno sodno pristojnostjo takih sodišč za namene pravdanja v takih tožbah.

17.4.- Nepreklicno se odpovedujete pravici, da bi v sporu, tožbi ali postopku sojenje potekalo s poroto.

18.- Jezik

18.1.- Ta pogodba se lahko v druge jezike prevede samo zaradi lažje uporabe.

18.2.- Ne glede na prevode v druge jezike, vedno prevlada slovenska različica te pogodbe.

19.- Povezovanje in ločljivost

19.1.- Ti pogoji uporabe in drugo navedeno gradivo predstavljajo celotni sporazum med vami in družbo v zvezi s storitvijo in nadomeščajo vse predhodna ali sedanja sporočila in predloge (ustne, pisne ali elektronske) med vami in družbo v zvezi s storitvijo in urejajo prihodnji odnos.

19.2.- Če se izkaže, da je katera od določb teh pogojev uporabe neizvršljiva ali neveljavna, se taka določba omeji ali izloči na najmanjši potreben obseg tako, da ti pogoji uporabe ostanejo v veljavi in so izvršljivi.

19.3.- Če ena od strank ne uresničuje pravic, urejenih s to pogodbo, to ne pomeni, da se jim odreka.

20.- Razno

20.1.- Družba ni odgovorna za izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi, če je tako neizpolnjevanje posledica razlogov, na katere družba ne more vplivati, vključno in brez omejitev z mehanskimi, elektronskimi ali komunikacijskimi napakami ali razkrojem.

20.2.- Pogoji uporabe so za vas osebno, in brez predhodnega pisnega soglasja družbe jih ne morete pripisati ali prenesti na druge ali drugim podeliti licenco zanje.

20.3.- Družba lahko svoje pravice in obveznosti po tej pogodbi prenese ali delegira brez soglasja.

20.4.- Zaradi teh pogojev uporabe ne nastane nobena agencija, partnerstvo, skupno vlaganje ali zaposlitveno razmerje in nobena stranka ne more druge na noben način zavezovati.

20.5.- V tožbah in postopkih glede uresničevanja pravic na podlagi Pogojev uporabe je prevladujoča stranka upravičena do povračila stroškov in stroškov odvetniških storitev.

20.6.- Vsa obvestila na podlagi Pogojev uporabe morajo biti pisna in šteje se, da so bila podana, ko so prejeta, bodisi dostavljena osebno ali poslana s priporočeno pošto, kjer je potrebna povratnica; če je prejem potrjen elektronsko, če se pošlje po faksu ali elektronski pošti; ali na dan, ki sledi dnevu pošiljanja, če se pošlje po priznani dostavni storitvi, ki dostavlja naslednji dan.

TERMS OF USE – ADRIFUND – 14.02.2017

1.- Terms of Use

1.1.- Please read carefully these Terms of Use (the ‘Agreement’ or ‘Terms of Use’) before using the services offered by Adrifund d.o.o. (‘Adrifund’ or the ‘Company’). This Agreement sets forth the legally binding terms and conditions for your use of the website www.adrifund.com (‘Website’) and the service owned and operated by the Company (together with the ‘Website’, the ‘Service’). By using the Service in any manner, including, but not limited to, visiting or browsing the Website, you signify that you have read, understood and agreed to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by these Terms of Use do not use or access (or continue using or accessing) the Website or the Service.

1.2.- The Service is offered subject to acceptance of all of the terms and conditions contained in these Terms of Use, including the Privacy Policy available at: Privacy policy

1.3.- The Company reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace these Terms of Use by posting the updated terms on the Website. The date the Agreement is last modified will be posted at the top of this page. It is your responsibility to check the Terms of Use periodically for changes. Your continued use of the Service following the posting of any changes to the Terms of Use constitutes the acceptance of those modifications.

2.- Users

2.1.- All visitors to www.adrifund.com, whether registered or not, are Users (‘Users’).

2.2.- The Service is available only to individuals who are at least eighteen (18) years old and at least the legal age in your jurisdiction. Any use or access to the Website by anyone under eighteen (18) or under the legal age is unauthorized, unlicensed and in violation of these Terms of Use. By using the Service or the Website, you represent and warrant that you are an individual at least eighteen (18) years old and of legal age in your jurisdiction to form a binding contract.

2.3.- Corporations and entities need to be represented by an individual eighteen (18) years of age or older, who is representative of the activities on the Website.

2.4.- The Company is under no obligation to accept any individual as a User and may, in its sole discretion, refuse to offer the Service to any person or entity and change its eligibility criteria at any time. This provision is void where prohibited by law and therefore the right to access the Service is revoked in those jurisdictions.

3.- Registration

3.1.- You may view content on the Website without registering, but as a condition of using certain aspects of the Service, you are required to register with the Company and select a sign-in name (‘Sign-in Name’) and password. The Company may require from you additional information that will assist in authenticating your identity when you log-in in the future (‘Unique Identifiers’). You shall provide accurate, complete, and updated registration information. Failure to do so shall constitute a breach of the Terms of Use, which may result in the immediate termination of your account.

3.2.- You shall not use as a Sign-in Name any name or term that (i) is the name of another person, with the intent to impersonate that person; (ii) is subject to any rights of another person, without appropriate authorization; or (iii) is offensive, vulgar, or obscene. The Company reserves the right in its sole discretion to refuse registration of or cancel a Sign-in Name. In addition, the Company reserves the right to delete or change your Sign-in Name, password or Unique Identifier at any time and for any reason.

3.3.- You are solely responsible for the activity that occurs on your account and shall be responsible for maintaining the confidentiality of your password for the Website. You shall never use another User account without the other User’s express permission. You will immediately notify the Company in writing of any unauthorized use of your account, or other known account-related security breach.

4.- The Service

4.1.- Adrifund is a social network where project creators (‘Creators’) run campaigns to fund creative projects by offering rewards to raise money from backers (‘Backers’). By creating a fundraising campaign on the Website, you as the Creator are offering the public the opportunity to enter into a contract with you. By backing a fundraising campaign on the Website, you as the Backer accept that offer and the contract between Backer and Creator is formed. All dealings are solely between Users within the framework of Lemon Way‘s (Payment Partner) business terms. Users who start the pledging process and the project creators with accepting this terms of service agree that they are entering into a three-sided legal relationship with the payment provider Lemon Way and Adrifund.

4.2.- On the current Website, it is possible to browse, follow and support projects through donations and pledges. The Website provides a framework for setting up and publicizing projects, thus possibly gathering support for such projects. The Website also contains the Company Milestone-System (‘Milestone-System’) according to which Creators can define milestones in their projects and later on, as the implementation of the project develops, inform the Backers and other Users following or otherwise involved with the project about the milestones achieved and the progression of the venture.

4.3.- Creators will determine the amount they deem necessary to successfully carry out their project (‘Funding Goal’), and Backers may support that project by pledging during the funding period (‘Funding Period’).

4.4.- All pledges supporting a project will be collected by Payment Partners payment sytem. No pledges will be submitted and deposited in the Company’s Funding Account. If the Funding Goal defined by the Creator of a project has been reached before the expiration of the Funding Period, the funds gathered and charged by Payment Partner will be released by the payment partner to the creator. Contrarily, if the funding expectations have not been met and the Funding Goal has not been reached during the Funding Period, pledges gathered/charged will be refunded to Backers and will not be released to the creator.

4.5.- All pledges are non-refundable during the Funding Period. A pledge will be refunded after the expiration of the Funding Period to the original Backer if the Funding Goal of the project invested in has not been reached.

4.6 - Project Creators are required to fulfill all rewards of their successful fundraising campaigns. Adrifund is not responsible for fulfilling rewards.

5.- Community Guidelines

5.1.- As a condition of use, you promise not to use the Service for any purpose that is prohibited by the Terms of Use or law. The Service is provided only for your own personal, non-commercial use (except as allowed by the terms set forth in the section of these Terms of Use titled, "Commerce"). You are responsible for all of your activity in connection with the Service. You shall not, and shall not permit any third party using your account to, take any action, or Submit Content, that: a. infringes any patent, trademark, trade secret, copyright, right of publicity, or other right of any other person or entity, or violates any law or contract; b. you know is false, inaccurate or misleading; c. is unlawful, threatening, abusive, harassing, defamatory, libelous, deceptive, fraudulent, tortious, obscene, offensive, profane, or invasive of another's privacy; d. constitutes unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any junk mail, spam, or chain letters; e. contains software viruses or any other computer codes, files, or programs that are designed or intended to disrupt, damage, limit, or interfere with the proper function of any software, hardware, or telecommunications equipment or to damage or obtain unauthorized access to any system, data, password, or other information of the Company or any third party; f. is made in breach of any legal duty owed to a third party, such as a contractual duty or a duty of confidence; or g. impersonates any person or entity, including any employee or representative of the Company.

5.2.- You shall not directly or indirectly: (i) decipher, decompile, disassemble, reverse engineer, or otherwise attempt to derive any source code or underlying ideas or algorithms of any part of the Service, except to the extent applicable laws specifically prohibit such restriction; (ii) modify, translate, or otherwise create derivative works of any part of the Service; or (iii) copy, rent, lease, distribute, or otherwise transfer any of the rights that you receive hereunder. You shall abide by all applicable local, state, national, and international laws and regulations.

6.- Commerce

6.1.- By backing or creating a fundraising campaign on Adrifund, you agree to comply with the following conditions: a. Backers agree to provide their payment information at the time they pledge to a campaign. b. Backers consent the Company and its payment partners charge their payment card or other payment method for an amount up to the full pledge immediately after the pledge has been made. c. Backers agree to have sufficient funds or credit available at the moment they pledge to ensure that such donation/contribution will be collectible. d. Backers agree that the payment they pledge to a project is non-refundable during the Funding Period. e. Backers agree that the payment they pledge to a project will only be refunded if the project invested in has not reached the Funding Goal before the expiration of the Funding Period. f. Creators agree to make a good faith attempt to fulfill each reward by its Estimated Delivery Date. g. The Estimated Delivery Date listed on each reward is not a promise to fulfill by that date but is merely an estimate of when the Creator hopes to fulfill by. h. Adrifund does not represent, warrant or guarantee that: (i) rewards will be delivered; (ii) rewards will be satisfactory. It is the Backer’s responsibility to act with due diligence before making a pledge. i. Creators will not offer any project that they do not themselves own or have the right to offer i.e., you may not serve as an agent on behalf of any third party. j. For all campaigns, Adrifund gives to the Creator each Backer’s name, e-mail, (address optional) and pledge amount. For successful campaigns, the Company additionally gives to the Creator each Backer’s time of pledge and specifies the payment method. k. For some rewards, the Creator needs further information from Backers, such as a mailing address or t-shirt size, to enable the Creator to deliver the rewards. The Creator shall request the information directly from Backers at some point after the fundraising campaign is successful. To receive the reward, Backers agree to provide the requested information to the Creator within a reasonable amount of time. l. Adrifund reserves the right to cancel a pledge at any time and for any reason. m. The Company reserves the right to reject, cancel, interrupt, remove, or suspend a campaign at any time and for any reason. Adrifund is not liable for any damages as a result of any of those actions. The Company’s policy is to reserve the right not to comment on the reasons for any of those actions. n. Creators should not take any action in reliance on having their project posted on the Website or having any of the money pledged until they have the ability to withdraw and spend the money. There may be a delay between the end of a successful fundraising campaign and access to the funds. o. Creators agree to not abuse other Users' personal information. Abuse is defined as using personal information for any purpose other than those explicitly specified in the Creator’s project, or is not related to fulfilling delivery of a product or service explicitly specified in the Creator’s project.

6.2.- Adrifund is not liable for any damages or loss incurred related to rewards or any other use of the Service.

6.3.- Adrifund is under no obligation to become involved in disputes between any Users, or between Users and any third party arising in connection with the use of the Service. This includes, but is not limited to, delivery of goods and services, and any other terms, conditions, warranties, or representations associated with campaigns on the Website. Adrifund does not oversee the performance or punctuality of projects.

6.4.- The Company does not endorse any User submissions.

6.5.- You release Adrifund, its officers, employees, agents, and successors in rights from claims, damages, and demands of every kind, known or unknown, suspected or unsuspected, disclosed or undisclosed, arising out of or in any way related to such disputes and the Service.

7.- Fees and Taxes

7.1.- Users can register and maintain an account free of charge.

7.2.- Adrifund charges the Creator a six percent (6 %) fee + VAT from the total amount of the funds raised only for successfully funded projects (‘Success Fee’).

7.3.- Payment processing fee of 2,5 % + VAT of the total amount of the funds raised and 0,25 EUR (VAT included) per transaction/per pledge are charged to Creators for all projects.

7.4. – By accepting these terms and conditions you also accept terms and conditions of our payment partner Mango Pay which are available on the following link: Mango Pay Terms and Conditions. By accepting Mango Pay's terms and conditions you also become a user of their service. Adrifund is not a representative of the payment processing provider, but is solely the user of its services.

7.5.- Adrifund is not responsible for the performance of its payment partners.

7.6.- Pledges for Adrifund projects are being processed through e-wallets system of our payment processing provider. The pledges are being processed by the payment processing provider following the instructions of the Company.

7.7.- Adrifund will remove the fees before transmitting proceeds of a project and issue an invoice for the Company's services provided in the shortest possible time after the end of project creator's campaign. For the projects which do not reach their funding goal Adrifund will issue an invoice to the Creator only for the payment processing fees.

7.8.-Project creator of a successful project will receive the raised funds deducted for all the fees in the shortest possible period of time after the end of his/hers campaign. Successfully raised sum deducted for the fees will be wired to project creator's bank account by the payment processing provider.

7.9.- Creators are responsible to report properly, and timely pay, for all applicable taxes for all pledges received. Adrifund is not responsible for any User’s behavior as regards the payment of taxes.

8.- External Websites

8.1.- The Service may permit you to link to other websites or resources on the internet, and other websites or resources may contain links to the Website. When you access third-party websites, you do so at your own risk. Those other websites are not under the Company's control, and you acknowledge that the Company is not liable for the content, functions, accuracy, legality, appropriateness, or any other aspect of those other websites or resources.

8.2.- The inclusion on another website of any link to the Website does not imply endorsement by or affiliation with the Company. You further acknowledge and agree that the Adrifund shall not be liable for any damage related to the use of any content, goods, or services available through any third-party website or resource.

9.- Content and License

9.1.- The Services contain material, such as software, text, graphics, images, sound recordings, audio-visual works, and other material provided by or on behalf of Adrifund (collectively referred to as the ‘Content’).

9.2.- You agree that the Service contains Content provided by the Company and its partners and Users and that the Content may be protected by copyrights, trademarks, service marks, patents, trade secrets, or other rights and laws. You shall abide by and maintain all copyright and other legal notices, information, and restrictions contained in any Content accessed through the Service.

9.3.- The Company grants to each User of the Service a worldwide, non-exclusive, non-sublicensable and non-transferable license to use and reproduce the Content, solely for personal, non-commercial use. Use, reproduction, modification, distribution, or storage of any Content for other than personal, non-commercial use is prohibited without prior written permission from the Company, or from the copyright holder. You shall not sell, license, rent, or otherwise use or exploit any Content for commercial use or in any way that violates any third-party right.

10.- Intellectual Property

10.1.- By contributing, adding, creating, uploading, submitting, distributing, facilitating the distribution of, collecting, posting, or otherwise making accessible (‘Submit’) any content (‘User Submissions’) either on the Website or through the Service, you agree to the following terms: a. The Company will not have any ownership rights over your User Submissions. However, the Company needs the following license to perform and market the Service on your behalf and on behalf of its other Users and itself. You grant to the Company the worldwide, non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, sublicensable, transferable right to (and to allow others acting on its behalf to) (i) use, edit, modify, prepare derivative works of, reproduce, host, display, stream, transmit, playback, transcode, copy, feature, market, sell, distribute, and otherwise fully exploit your User Submissions and your trademarks, service marks, slogans, logos, and similar proprietary rights (collectively, the "Trademarks") in connection with (a) the Service, (b) the Company’s (and its successors' and assigns’) businesses, (c) promoting, marketing, and redistributing part or all of the Site (and derivative works thereof) or the Service in any media formats and through any media channels (including, without limitation, third-party websites); (ii) take whatever other action is required to perform and market the Service; (iii) allow its Users to stream, transmit, playback, download, display, feature, distribute, collect, and otherwise use the User Submissions and Trademarks in connection with the Service; and (iv) use and publish, and permit others to use and publish, the User Submissions, Trademarks, names, likenesses, and personal and biographical materials of you and the members of your group, in connection with the provision or marketing of the Service. The foregoing license grant to the Company does not affect your other ownership or license rights in your User Submissions, including the right to grant additional licenses to your User Submissions. b. You are publishing your User Submission, and you may be identified publicly by your name or User Sign-in Name in association with your User Submission. c. You grant to each User a non-exclusive license to access your User Submissions through the Service, and to use, edit, modify, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display and perform such User Submissions solely for personal, non-commercial use. d. You further agree that your User Submissions will not contain third-party copyrighted material, or material that is subject to other third-party proprietary rights, unless you have permission from the rightful owner of the material or you are otherwise legally entitled to post the material and to grant Adrifund all of the license rights granted herein. e. You will pay all royalties and other amounts owed to any person or entity based on your Submitting User Submissions to the Service or the Company’s publishing or hosting of the User Submissions as contemplated by these Terms of Use. f. The use or other exploitation of User Submissions by the Company and Users as contemplated by this Agreement will not infringe or violate the rights of any third party, including without limitation any privacy rights, publicity rights, copyrights, contract rights, or any other intellectual property or proprietary rights. g. The Company shall have the right to delete, edit, modify, reform, excerpt, or translate any of your User Submissions. h. All information publicly posted or privately transmitted through the Website is the sole responsibility of the person from which that content originated. Adrifund does not regulate the content of communications between Users or Users’ interactions with the Services and is not responsible for the quality, safety, morality, legality, truthfulness or accuracy of user Content. i. The Company will not be liable for any errors or omissions in any Content. j. The Company cannot guarantee the identity of any other Users with whom you may interact while using the Service. Adrifund makes no attempt to confirm, and does not confirm, any User’s purported identity. You are solely responsible for determining the identity and suitability of other Users whom you may contact by means of the Service. k. All Content you access through the Service is at your own risk and you will be solely responsible for any resulting damage or loss to any party.

10.2.- The Company has adopted a policy of, in appropriate circumstances, terminating User accounts that are repeat infringers of the intellectual property rights of others. Adrifund also may terminate User accounts even based on a single infringement.

11.- Termination

11.1.- The Company may terminate your access to the Service, without cause or notice, which may result in the forfeiture and destruction of all information associated with your account. If you wish to terminate your account, you may do so by following the instructions on the Website.

11.2.- Any fees paid to the Company are non-refundable.

11.3.- All provisions of the Terms of Use that by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity, and limitations of liability.

12.- Warranty Disclaimer

12.1.- The Company has no special relationship with or fiduciary duty to you. You acknowledge that the Company has no duty to take any action regarding any of the following: which Users gain access to the Website; what Content Users access through the Website; what effects the Content may have on Users; how Users may interpret or use the Content; or what actions Users may take as a result of having been exposed to the Content. The Company cannot guarantee the authenticity of any data or information that Users provide about themselves or their campaigns and projects. You release the Company from all liability for your having acquired or not acquired Content through the Website. The Website may contain, or direct you to websites containing, information that some people may find offensive or inappropriate. The Company makes no representations concerning any Content on the Website, and the Company is not liable for the accuracy, copyright compliance, legality, or decency of material contained on the Service.

12.2.- The Company does not guarantee that any Content will be made available through the Service. The Company has no obligation to monitor the Service or Content. The Company reserves the right to, at any time, for any reason, and without notice: (i) cancel, reject, interrupt, remove, or suspend a campaign or project; (ii) remove, edit, or modify any Content, including, but not limited to, any User Submission; and (iii) remove or block any User or User Submission. Adrifund reserves the right not to comment on the reasons for any of these actions.

12.3.- The Service is provided “as is” and “as available” and is without warranty of any kind, express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of title, non-infringement, merchantability, and fitness for a particular purpose, and any warranties implied by any course of performance or usage of trade, all of which are expressly disclaimed. The Company, and its directors, employees, agents, suppliers, partners, and content providers do not warrant that: (a) the Service will be secure or available at any particular time or location; (b) any defects or errors will be corrected; (c) any content or software available at or through the Service is free of viruses or other harmful components; or (d) the results of using the Service will meet your requirements. Your use of the Service is solely at your own risk. Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

12.4.- The Website may contain technical inaccuracies or typographical errors or omissions. Adrifund is not responsible for any such typographical, technical, or pricing errors listed on the Website. The Website may contain information on opportunities which are not available in every location. A reference to an opportunity on the Website does not imply that such opportunity is or will be available when you would like to pursue it. Adrifund reserves the right to make changes, corrections or improvements to the Website at any time without notice or liability.

12.5.- Adrifund is not authorized to provide financial advice or investment services and does not provide such services. Adrifund shall not be liable for any User behavior or content with regard to financial advice or investment on or off the Website. The investment opportunities on the Website are not authorized by any financial supervisory authority in Slovenia, and it is your responsibility to perform all due diligence prior to supporting a project.

12.6.- The Company makes no guaranty of confidentiality or privacy of any communication or information transmitted on the Website or any website linked to the Website. The Company will not be liable for the privacy of email addresses, registration and identification information, disk space, communications, confidential or trade-secret information, or any other Content stored on the Company’s equipment, transmitted over networks accessed by the Website, or otherwise connected with your use of the Service.

13.- Indemnification

13.1.- You shall defend, indemnify, and hold harmless the Company, its affiliates, and each of its and its affiliates’ employees, contractors, directors, suppliers, and representatives from all liabilities, claims, and expenses, including reasonable attorneys' fees and other legal costs, that arise from or relate to your use or misuse of, or access to, the Service and Content, or otherwise from your User Submissions, violation of the Terms of Use, or infringement by you, or any third party using your account, of any intellectual property or other right of any person or entity. The Company reserves the right to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, in which event you will assist and cooperate with the Company in asserting any available defenses.

14.- Limitation of Liability

14.1.- In no event shall Adrifund, nor its directors, employees, agents, partners, suppliers, or content providers, be liable under contract, tort, strict liability, negligence, or any other legal or equitable theory with respect to the service (i) for any lost profits, data loss, cost of procurement of substitute foods or services, or special, indirect, incidental, punitive, or consequential damages of any kind whatsoever, substitute goods or services (however arising), (ii) for any bugs, viruses, trojan horses, or the like (regardless of the source of origination), or (iii) for any direct damages.

14.2.- Adrifund shall not be liable for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by any user in connection with the Website or in connection with the use, or inability to use, of the Website, any websites linked to it and any materials posted on it, including, without limitation: a. loss of income or revenue; b. loss of business; c. loss of profits or contracts; d. loss of anticipated savings; e. loss of data; f. loss of goodwill; g. wasted management or office time; or h. for any other loss or damage of any kind, however arising and whether caused by tort (including negligence), breach of contract or otherwise, even if foreseeable.

15.- International

15.1.- Accessing the Service is prohibited from territories where the Content is illegal. If you access the Service from other locations, you do so at your own initiative and are responsible for compliance with local laws.

16.- Electronic Delivery, Notice Policy and Your Consent

16.1.- By using the Service, you consent to receive from Adrifund all communications including notices, agreements, legally required disclosures, or other information in connection with the Services (collectively, ‘Contract Notices’) electronically.

16.2.- Adrifund may provide the electronic Contract Notices by posting them on the Website. If you desire to withdraw your consent to receive Contract Notices electronically, you must discontinue your use of the Service.

17.- Governing Law

17.1.- These Terms of Use (and any further rules, policies, or guidelines incorporated by reference) shall be governed by and construed in accordance with the laws of Slovenia, without giving effect to any principles of conflicts of law.

17.2.- You agree that the Company and its Services are deemed a passive website that does not give rise to personal jurisdiction over Adrifund or its parents, subsidiaries, affiliates, successors, assigns, employees, agents, directors, officers or shareholders, either specific or general, in any jurisdiction other than the Slovenian.

17.3.- You agree that any action at law or in equity arising out of or relating to these terms, or your use or non-use of the Services, shall be filed only in the courts located in Slovenia and you hereby consent and submit to the personal jurisdiction of such courts for the purposes of litigating any such action.

17.4.- You hereby irrevocably waive any right you may have to trial by jury in any dispute, action, or proceeding.

18.- English Language

18.1.- As a courtesy and convenience only, this Agreement may be translated and available in other languages.

18.2.- Notwithstanding any translation into another language, the Slovenian version of this Agreement governs.

19.- Integration and Severability

19.1.- These Terms of Use and other referenced material are the entire agreement between you and the Company with respect to the Service, and supersede all prior or contemporaneous communications and proposals (whether oral, written or electronic) between you and the Company with respect to the Service and govern the future relationship.

19.2.- If any provision of the Terms of Use is found to be unenforceable or invalid, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that the Terms of Use will otherwise remain in full force and effect and enforceable.

19.3.- The failure of either party to exercise in any respect any right provided for herein shall not be deemed a waiver of any further rights hereunder.

20.- Miscellaneous

20.1.- The Company shall not be liable for any failure to perform its obligations hereunder where the failure results from any cause beyond the Company’s reasonable control, including, without limitation, mechanical, electronic, or communications failure or degradation.

20.2.- The Terms of Use are personal to you, and are not assignable, transferable, or sublicensable by you except with the Company’s prior written consent.

20.3.- The Company may assign, transfer, or delegate any of its rights and obligations hereunder without consent.

20.4.- No agency, partnership, joint venture, or employment relationship is created as a result of the Terms of Use and neither party has any authority of any kind to bind the other in any respect.

20.5.- In any action or proceeding to enforce rights under the Terms of use, the prevailing party will be entitled to recover costs and attorneys’ fees.

20.6.- All notices under the Terms of Use will be in writing and will be deemed to have been duly given when received, if personally delivered or sent by certified or registered mail, return receipt requested; when receipt is electronically confirmed, if transmitted by facsimile or e-mail; or the day after it is sent, if sent for next day delivery by recognized overnight delivery service.

Adrifund, spletna platforma za množično financiranje, d.o.o. © 2022